Motoveeb

Mootorratta ja autospordi, uudised ja mõtted ja mõnd muud veel.

Kasutajatingimused

Mõisted

Veebileht – andmebaas, mis on kättessaadav internetilehel www.motoveeb.ee. Andmebaas kujutab endast kuulutuste, tekstide, andmete ning kuulutuste juurde kuuluvate fotode andmebaasi.

Haldaja – kuulutuste lehe motoveeb.ee ja antud keskkonna andmebaasi omanik.

Kasutaja – kõik veebilehe kaudu haldaja poolt pakutavaid teenuseid kasutavad isikud.

Üldsätted

1.1. Kasutajad peavad veebilehe kasutamiseks kinnitama oma nõusolekut järgida käesolevaid kasutustingimusi ning arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. veebilehe registreerunud kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi kasutustingimustega. Juhul, kui kasutaja ei nõustu kõigi kasutustingimustega, ei ole Veebilehe kasutamine lubatud.

1.2. Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel avaldatud kuulutuse, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil.

1.3. Veebilehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne). Veebilehe kasutamine ei ole lubatud  programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

1.4. Veebilehe tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Veebilehe dokumentide sisuga ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist  registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

1.5. Kõik toimingud, mis ei ole hõlmatud kasutustingimuste punktis 1.4. märgitud tavapäraste kasutamise viisidega, vajavad Haldaja eelnevat kirjalikku luba.

1.6. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

Kuulutuse avaldamine ja teiste teenuste kasutamine

2.1. Kasutaja on kohustatud kuulutuste, fotode ja tekstide esitamisel edastama ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Kasutajal on keelatud edastada andmeid, mis on eksitavad või ebatäpsed. Kasutaja poolt Veebilehele edastatavad tekstid, fotod ja andmed peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Kasutaja kinnitab käesolevate kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt Veebilehe kaudu avaldatavad andmed:

2.1.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;

2.1.2. ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, milliste osutamine või müük ei ole kooskõlas õigusaktidega;

2.1.3. ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi;

2.1.4. ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

2.2. Kasutajal on keelatud töödelda fotosid tähelepanu äratamise eesmärgil. Mitme objekti kohta ühe kuulutuse avaldamine ei ole lubatud.

2.3. Kuulutuse tekstis ega fotol ei ole lubatud viidata teisele kuulutuste- või veebioksjoni leheküljele.

2.4. Kasutajal on keelatud lisada mitu ühesugust kuulutust erinevatesse kategooriatesse. Kuulutus tuleb sisestada ainult ühte kategooriasse. Mitme objekti kohta ühe kuulutuse avaldamine ei ole lubatud. Firma kuulutustes ettevõtte sümboolika kasutamine ei ole lubatud st. firma logo vms. ei tohi olla pildina kuulutuses kuvatud, sellised pildid vms. on õigus haldajal enne kuulutuse avaldamist eemaldada.

2.5. Kasutaja kuulutus muutub koheselt nähtavaks, peale kuulutuse sisestamist. Tasulised lisateenused rakenduvad koheselt peale teenuste tellimist ja maksmist.

2.6. Kasutaja vastutab ise Veebilehe kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. Haldaja ei vastuta Veebilehe kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmise, müügil või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

2.7. Kasutaja kohustub informeerima Haldajat elektronposti teel koheselt juhul, kui mõni Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.

2.8. Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest.

2.9. Haldajal on õigus omal äranägemisel valida oma lepingupartnereid.

Autoriõigused

3.1. Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale. Haldajale kuuluvad ühtlasi

autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

3.2. Lisades Veebilehele andmeid või teoseid (kuulutusi, fotosid, tekste) annab Kasutaja Haldajale tasuta üle kõik varalised autoriõigused, mis Kasutajal vastava objekti suhtes olemas on. Haldajale kuulub ainuõigus kasutada igal viisil Kasutaja poolt Veebilehele edastatud tekste, andmeid ja fotosid; sealhulgas on Haldajal ainuõigus lubada või keelata nimetatud objektide kasutamist, reprodutseerimist, levitamist, tõlkimist, kogumikesse või andmebaasidesse lisamist, avaldamist, üldsusele näitamist või üldsusele suunamist mistahes tehnikavahendite vahendusel. Haldajal on õigus teostada kõiki autoriõigusi kogu maailmas.

3.3. Kasutajal ei ole õigust anda kolmandatele isikutele Veebilehele lisatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide) suhtes samasuguseid õigusi objektide kasutamiseks Veebilehe kaudu nagu on kasutustingimuste alusel omandanud Haldaja. Kõigi Veebilehel avaldatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide jne) kasutamise ainuõigus kuulub Haldajale.

Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.

4.2. Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Alla 18 aastase isiku või piiratud teovõimega isikule kasutaja staatuse andmine eeldab nimetatud isiku seadusliku esindaja või eestkostja eelnevat nõusolekut.

4.3. Käesolevate kasutustingimuste nõustumisel kinnitab Kasutaja, et:

4.3.1. ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuste sisu eest;

4.3.2. ta on teadlik, et kuulutustes soovitud tehingute tegemine toimub ilma Haldaja vahenduseta ning Haldaja ei vastuta nimetatud tehingute eest;

4.3.3. ta on teadlik, et Kasutaja ja Haldaja vahelise õigussuhte olemus Veebilehe kasutamisel on ammendavalt ja selgesõnaliselt kasutustingimustes kirjas ning Veebilehe kasutamine mistahes muudel eesmärkidel saab toimuda vaid Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

4.4. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Veebilehele sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Veebilehe normaalset tööd või mis salvestuvad Veebilehe teiste kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nimetatud arvutite normaalset funktsioneerimist.

4.5. Kasutaja kohustub kasutama Veebilehte üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel. Kasutaja kohustub tasuma talle osutatavate teenuste eest vastavalt hinnakirjale.

Haldaja õigused ja kohustused

5.1. Haldajal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Veebilehe vahendusel. Iga Kasutajat eraldi hinnakirja või kasutamistingimuste muutumisest ei teavitata. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad Haldaja poolt määratud kuupäeval. Kasutaja kinnitab oma nõustumist muudatustega Kasutustingimustes ja hinnakirjas Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamisega pärast muudatuste jõustumist.

5.2. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

5.3. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele edastatud kuulutusi, tekste ja fotosid ning eemaldada sellised kuulutused, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.

5.4. Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu Veebilehele, kes ei täida käesolevaid kasutustingimusi või kes rikuvad Veebilehte kasutades kehtivaid õigusakte. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse Kasutajat sellest ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Motoveeb.ee e-pood ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1.  Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Motoveeb.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Motoveeb’i e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Motoveeb.ee-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

1) kaup on laost otsa saanud;

2) kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Kui  Motoveeb.ee-l ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust e-maili või telefoni teel ning tagastatakse tellimuse summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

1.4.  Motoveeb.ee-l on õigus e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.motoveeb.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.motoveeb.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Motoveeb.ee vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Motoveeb’i e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.

3.2. Pärast kohaletoimetamise viisi valikut ilmub nähtavale makseviiside valik. Valige Teile sobiv makseviis.

3.3. Olge tellija andmete lisamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimusekinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist Motoveeb’i arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda: Pangaülekandega

4.3 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 7 päeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud viisil.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Motoveebi e-poe e-maili aadressile info@motoveeb.ee vastavasisulise teate koos arvenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toode/tooted tagastada. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates Motoveeb’i e-poe e-maili aadressile info@motoveeb.ee vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos arvenumbriga. Tagastamisele ei kuulu erinevad kulumaterjalid.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. Motoveeb’i e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Motoveeb.ee poolt; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Motoveeb.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Motoveeb Teile tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud klient.

7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Motoveeb ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Motoveeb ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Motoveeb.ee ei saanud mõjutada ning mille saabumist Motoveeb.ee ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Teie ja Motoveeb.ee vahel seoses Motoveebi e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

9.2. Motoveeb.ee e-poes müüdavad tooted ei ole mõeldud edasimüümiseks juriidiliste isikute poolt. Vastavasisulised tellimused võidakse tühistada.

10. Vastutus

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

10.3 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.